امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون بهار
نتایج انتخابات کانون بهار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نتایج انتخابات کانون بهار

طی برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی هنری در تاریخ 21 و 22 مهر ماه سال جاری ، نفرات منتخب کانون بهار به شرح جدول ذیل می باشند.

ردیف

نام و نام خانوداگی

شماره دانشجویی

مقطع

توضیحات

1

مبین حسینی

89522078

کارشناسی

دبیر

2

طرلان قاضی

89532144

کارشناسی

عضو اصلی

3

منا عمادی

91532141

کارشناسی

عضو اصلی

4

سوفیا احمدی

89551121

کارشناسی

عضو اصلی

5

حسن زنگانه

90433148

کارشناسی

عضو اصلی

6

کوشیار دباغ

90551346

کارشناسی

عضو علی البدل

7

عضو علی البدل

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=37.5583.30657.fa
برگشت به اصل مطلب